วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

สถานที่ทำงาน


สถานที่ทำงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

ที่ตั้ง หมู่ที่ 1 ถนนสาย อุทุมพรฯ- ราษีฯ ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

โครงสร้าง อบต.ดังนี้

1. ข้าราชการฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย

1.1 ฝ่ายบริหาร

- นายสุวิทย์ สอนศรี ตำแหน่ง นายก อบต.

- นายสง่า สุโพธิ์ ตำแหน่ง รองนายก อบต.

- นางสำรวย ศรีแก้ว ตำแหน่ง รองนายก อบต.


1.2 ฝ่ายสภา อบต.

- นายสัมฤทธิ์ วิชัย ตำแหน่ง ประธานสภา อบต.หัวช้าง

- นายวิชัย สาสังข์ ตำแหน่ง รองประธานสภา อบต.หัวช้าง

- สมาชิก อบต.มาจากการเลือกตั้งหมู่บ้านละ 2 คน

2. ข้าราชการฝ่ายประจำ

2.1 สำนักงานปลัด ประกอบด้วย

- นายชาญวิทย์ บัวพันธ์ ตำแหน่ง ปลัด อบต.

- นายปุณยวีร์ จันทร ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป

- นางสาวกาญจนา ระดมสุข ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

- นางสาวรัศมี นันทะบุตร ตำแหน่ง จพง.ธรุการ


2.2 ส่วนการคลัง ประกอบด้วย

- นางสุวาณี พิมพ์จันทร์ ตำแหน่ง นักบริหารงานคลัง

- นางธนัญญา จันทร์ดี ตำแหน่ง จพง.การเงินและบัญชี

- นางสาวศรีประคอง บุญยอ ตำแหน่ง จนท.พัสดุ

- นางกิ่งกมล อินทฤธิ์ ตำแหน่ง จพง.ธรุการ


2.3 ส่วนโยธา ประกอบด้วย

- นายนิกร พวงอก ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง

- นายกฤษณ์ธร อัคตรบุตร ตำแหน่ง นายช่างโยธา

- นายอรุณ งามแสง ตำแหน่ง จพง.ธรุการ

2.4 ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย

- นางสาวศิริลักษณ์ งามเกลี้ยง ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น